Chỉ số cải cách hành chính có bước tiến mới

Cập nhật ngày: 21/07/2021 | 08:53 GMT+7

Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) Par Index tỉnh Đắk Nông tăng 5 bậc so với năm 2019, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có được kết quả trên là sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh.

Nhiều chỉ số thành phần tăng cao

Cụ thể là, chỉ số Par Index tỉnh Đắk Nông năm 2020 đạt 82,05/100 điểm; trong đó điểm thực hiện công tác CCHC đạt 56,94/66,5 điểm, điểm điều tra xã hội học đạt 25,11/33,5 điểm. Với kết quả trên, tỉnh Đắk Nông được xếp vào nhóm B, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là điểm sáng trong CCHC năm 2020

Đáng phấn khởi là nhiều chỉ số thành phần tăng cao như: cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt 13,44/13,50 điểm, đạt chỉ số 99,50%; công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 7,5/8,5 điểm, đạt chỉ số 88,20%; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đạt 10,06/11,50 điểm, đạt 87,47%; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 8,43/10 điểm, đạt chỉ số 84,30%…

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, trên cơ sở đó phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra các giải pháp để khắc phục...

Trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tỉnh Đắk Nông đã vận dụng sáng tạo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt chỉ đạo việc thay đổi cách thức làm việc để thích ứng trong tình hình mới.

Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị và nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh CCHC, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

UBND tỉnh đã ban hành các đề án, quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai và chỉ đạo quyết liệt việc gửi nhận văn bản điện tử, khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thư công vụ, hệ thống ký số; sử dụng hình thức họp trực tuyến từ tỉnh đến xã, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook trong chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Tỉnh cũng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Tỷ lệ trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức đúng và trước hạn của các cơ quan hành chính Nhà nước đạt gần 99%. Công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thời gian thành lập doanh nghiệp đã tạo niềm tin, cải thiện sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhờ vậy, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 đạt 8,45/10 điểm, đạt chỉ số 84,50%.

Tiếp tục khắc phục hạn chế

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, song theo đánh giá, trong năm 2020, sáng kiến, giải pháp CCHC chưa nhiều, chưa có tính đột phá cao. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ, TTHC cả 3 cấp trước hạn, đúng hạn chưa đạt 100%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử chưa đạt 100%. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ thấp. Ngoài ra, hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh chưa tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đặc biệt, sự hài lòng của lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành; lãnh đạo các phòng thuộc các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND cấp huyện và đại biểu HĐND cấp tỉnh đối với công tác CCHC tỉnh đang ở mức thấp: 16,66/23,50 điểm, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vì vậy, để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và các kế hoạch về CCHC của UBND tỉnh.

Tỉnh, các ngành, địa phương tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các tiến bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính phủ số, gắn với triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền, việc họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường điện tử…

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

5,010
Viết bình luận mới