Chỉ số PAPI và niềm tin vào chính quyền

Cập nhật ngày: 18/05/2022 | 10:20 GMT+7

Những năm gần đây, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Đắk Nông luôn ở nhóm trung bình thấp và thấp. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Nông thường xuyên quan tâm, có nhiều chỉ đạo để nâng cao Chỉ số PAPI nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp và người dân đặt niềm tin vào chính quyền.

Trăn trở về chỉ số

Từ năm 2019 đến 2021, Chỉ số PAPI của tỉnh liên tục nằm vào nhóm trung bình thấp và thấp điểm so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là vấn đề tồn tại khiến lãnh đạo tỉnh hết sức trăn trở.

Để cải thiện chỉ số này, lãnh đạo tỉnh đã đôn đốc các sở, ngành, địa phương thay đổi trong quản trị, điều hành công việc. Trong năm 2021, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu về Chỉ số PAPI, từ đó tạo sự thay đổi nhận thức về hành chính công, tạo mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền và người dân.

UBND tỉnh xác định, việc nâng cao Chỉ số PAPI phải được tiến hành liên tục và cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể, đồng bộ. Trong đó, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, qụản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở là điều hết sức quan trọng, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, theo phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Chính quyền các cấp đã nỗ lực rất nhiều trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép về phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát Chỉ số PAPI trên toàn tỉnh và chịu trách nhiệm đánh giá định kỳ và tổ chức tuyên truyền bộ câu hỏi của PAPI đối với người dân; tham mưu UBND tỉnh đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện cải cách thủ tục hành chính hiệu quả…

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại. UBND các xã, phường, thị trấn giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao trách nhiệm trong công việc.

Tiêu chí thành phần về thủ tục hành chính công tỉnh Đắk Nông năm 2021 còn nằm ở nhóm thấp

Nhiều việc phải làm

Mặc dù có nhiều nỗ lực, song năm 2021, Chỉ số PAPI tỉnh Đắk Nông chưa được cải thiện, vẫn nằm trong tốp 15 tỉnh, thành có điểm số thấp nhất. Ông Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, ngành đã tham mưu UBND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến việc cải thiện và nâng cao hơn nữa Chỉ số PAPI trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Các ngành, các cấp tăng cường phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ số PAPI và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư các dự án, công trình, vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù, thu, chi ngân sách địa phương và các nội dung về chế độ, chính sách của người dân..

Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân cần được kịp thời giải quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cải cách đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, thủ tục, quy trình giải quyết công việc nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí của người dân, tổ chức; kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định.

Cùng với thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức khảo sát thường xuyên mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về triển khai các chế độ, chính sách liên quan.

Những thắc mắc, phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân cần được tiếp nhận, giải quyết kịp thời và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đồng thời, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm giải trình, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người dân thông qua các buổi tiếp dân định kỳ, các cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri.

Hoàng Thanh

12,412
Viết bình luận mới