Ðắk Nông hoàn thiện sắp xếp vị trí việc làm ở cấp huyện, sở, ngành

Cập nhật ngày: 29/11/2022 | 09:29 GMT+7

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, đến nay, toàn tỉnh có 8/8 đơn vị hành chính cấp huyện và 18/18 sở, ban, ngành của tỉnh đã hoàn thiện sắp xếp vị trí việc làm theo đúng quy định. Về vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh có 82 đơn vị sự nghiệp, hiện nay đã được phê duyệt khung năng lực vị trí theo quy định 82/82 đạt 100% và bố trí viên chức theo đúng quy định.

Theo đánh giá, cơ cấu tổ chức, bộ máy tại các sở, ngành được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, huyện. Chế độ công vụ có nhiều đổi mới tích cực. Theo đó, sắp xếp vị trí việc làm góp phần tăng cường phân cấp; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới chính sách tuyển dụng; giảm biên chế đạt mục tiêu đề ra.

B.M

1,664
Viết bình luận mới