Bản lĩnh chính trị của người giảng viên trường Ðảng

Cập nhật ngày: 08/12/2022 | 08:38 GMT+7

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đảng viên nói chung và người giảng viên trường Đảng nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này xuất phát từ nhiệm vụ của người giảng viên trường Đảng – những đảng viên được giao trọng trách người thầy, là người trực tiếp đào tạo đội ngũ cán bộ, có bản lĩnh và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh.

Bản lĩnh thể hiện ở sự vững vàng kiên định

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên trường Đảng luôn khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng được tăng lên về số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp sư phạm. Bản lĩnh chính trị của người giảng viên trường Đảng là sản phẩm của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo của Đảng. Dưới phương diện nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị của người giảng viên trường Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tựu chung được thể hiện tập trung ở sự vững vàng kiên định và sự nhạy cảm trước những biến động chính trị - xã hội.

Bản lĩnh chính trị của giảng viên trường Đảng quan trọng nhất là thể hiện trình độ nhận thức và lòng tin sâu sắc vào sự tất thắng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; lòng tin vào sức mạnh của tính nhân đạo, lòng tin vào sức mạnh của con người và của chính mình; kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn thông qua các bài giảng trên lớp, thông qua các công trình nghiên cứu khoa học. Kiên quyết trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; nhạy cảm và có khả năng phân tích khoa học, đúng đắn đối với những sự kiện, hiện tượng, tình huống chính trị - xã hội mới nảy sinh; đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng lý luận góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bản lĩnh chính trị đó cần được phát huy trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, làm sao cho mỗi bài giảng, mỗi bài viết, mỗi công trình nghiên cứu... không chỉ là những lời tuyên truyền cổ vũ mang tính học thuật, khó hiểu mà trở thành những luận cứ khoa học, mang hơi thở sinh động của đời sống thực tế.

Bản lĩnh chính trị của người giảng viên trường Đảng còn được biểu hiện ở tính tích cực tham gia vào các quá trình chính trị - xã hội trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao. Trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, bản lĩnh chính trị của giảng viên trường Đảng phải thể hiện rõ nét tinh thần độc lập, chủ động, sáng tạo và nỗ lực nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Người giảng viên phải lồng ghép vào nội dung bài giảng cho cán bộ, đảng viên các nội dung về nâng cao lòng yêu nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tuyên truyền, hướng dẫn học viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho họ tinh thần và “vũ khí” đấu tranh chống mọi hành động chống phá của kẻ thù, phản bác, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và mọi ảnh hưởng tiêu cực của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động...

Giảng viên trường Đảng tham gia một Hội thi giảng viên lý luận giỏi (Ảnh tư liệu)

Xây dựng bản lĩnh người giảng viên

Vai trò của giảng viên trường Đảng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch rất quan trọng, bản thân người giảng viên trường Đảng phải luôn gương mẫu, là người tiên phong trong mọi hoạt động chính trị, đặc biệt là giúp học viên nhận diện mọi thông tin xấu độc để có cách ứng phó phù hợp; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hoạt động chống phá và các luận điệu sai trái của kẻ thù.

Vậy làm thế nào để xây dựng bản lĩnh chính trị của giảng viên trường Đảng giúp họ có sức đề kháng, miễn dịch với thông tin xấu độc, đẩy lùi âm mưu đê hèn, luận điệu sai trái của thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiết nghĩ cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trường Đảng trong việc đẩy lùi thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với trọng trách vốn có của mình, mỗi giảng viên trường Đảng cần có ý thức trách nhiệm, chủ động giúp học viên nhận diện và bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch gây ra để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các giảng viên cần thay đổi phương pháp, cách thức, lồng ghép vào nội dung bài giảng cho học viên các nội dung về nâng cao lòng yêu nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; hướng dẫn học viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định hướng cho học viên tinh thần và vũ khí đấu tranh chống mọi thông tin xấu độc, đẩy lùi mọi hành động chống phá của kẻ thù, phản bác, đấu tranh chống các luận điệu thù địch, sai trái và mọi ảnh hưởng tiêu cực của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội xuyên tạc chống phá Đảng, chống phá Nhà nước... Để thực hiện tốt, người giảng viên trường Đảng phải luôn gương mẫu, là người tiên phong trong mọi hoạt động chính trị, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hoạt động chống phá và các luận điệu sai trái của kẻ thù.

Thứ hai, nâng cao năng lực tự giáo dục, tự đào tạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên trường Đảng. Mỗi giảng viên trường Đảng phải tự giác tu dưỡng và rèn luyện bản thân, không bị phân tâm, sao nhãng, lập trường kiên định, không để phai nhạt lý tưởng của Đảng. Đối với trường Đảng - cái nôi đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, mỗi giảng viên trong trường cần nhận thức được tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp chính trị, luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, cố gắng trau dồi bản lĩnh chính trị, an tâm công tác. Người giảng viên đem sức mình cống hiến vào những bài giảng, bồi dưỡng thêm lý luận chính trị cho học viên để họ ý thức trách nhiệm được trong đẩy lùi một cách triệt để nhất các loại vi rút xấu độc xâm hại đời sống tinh thần của người dân, làm đảo lộn trật tự bình yên của xã hội. Bên cạnh đó, người giảng viên trường Đảng phải rèn luyện cho mình kỹ năng tư duy phản biện.

Thứ ba, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các khoa, phòng chuyên môn nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ giảng viên trường Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo quản lý là người trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để người giảng viên trường Đảng phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Sự lãnh đạo, giáo dục của tổ chức đảng, sự định hướng, giúp đỡ, uốn nắn và tác phong mô phạm của người lãnh đạo quản lý có tác động trực tiếp đến nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn của họ. Trong đời sống hằng ngày cũng như trong công việc, các giảng viên sẽ đối mặt với nhiều việc gian nan và thử thách, có khó khăn, có vất vả. Đặc biệt, có những lúc tinh thần bi quan, sa sút do một số nguyên nhân chủ quan, khách quan nào đó trong công việc làm cho họ trong chốc lát tạm thời dao động, hoài nghi vào Đảng, vào tổ chức. Nếu ở thời điểm đấy có thêm luồng thông tin xấu độc tác động vào thì rất dễ dẫn họ đi lệch hướng, thậm chí phai nhạt lý tưởng Đảng. Vì vậy, cần xây dựng một tổ chức trong sạch vững mạnh, một môi trường làm việc công bằng, thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; lãnh đạo phòng, khoa quan tâm giúp đỡ thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tập thể đoàn kết, thẳng thắn giúp đỡ nhau, tích cực hoạt động đúng định hướng chính trị... để họ tự tin vào năng lực và cố gắng hết mình cống hiến cho công việc.

Điều quan trọng nữa là cần có sự kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời những hành vi sai lệch, những thông tin sai sự thật được truyền đi ngay từ đội ngũ đảng viên để chấn chỉnh và xử lý ngay. Khi môi trường lành mạnh sẽ đào tạo được con người có bản lĩnh vững vàng, vì vậy vấn đề này cần được lưu tâm thực hiện một cách nghiêm chỉnh, có như thế mới có thể triệt để đẩy lùi sự dối trá, mang lại sự thật chính nghĩa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được bền vững.

Thứ tư, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên trường Đảng. Để bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho giảng viên trường Đảng đạt kết quả tốt, cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, xác định rõ trách nhiệm nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ đảng viên nói chung và giảng viên trường Đảng.

 

Ðể mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và học viên các trường chính trị nói riêng có thể giữ cho mình một bản lĩnh thép, giữ vững lập trường, quan điểm, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch, cần phải xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

 

Lê Thị Thảo

2,350
Viết bình luận mới