Gắn giáo dục lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Cập nhật ngày: 19/09/2022 | 08:31 GMT+7

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo khoa học “Công tác giáo dục LLCT gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay” do Trường Chính trị tỉnh tổ chức mới đây.

Nhiệm vụ quan trọng

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Với chủ đề “Công tác giáo dục LLCT gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay", 27 bài tham luận, ý kiến gửi đến và đóng góp tại hội thảo đã khai thác ở nhiều khía cạnh, làm sâu sắc, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là đúng đắn. Nâng cao chất lượng giáo dục LLCT là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ thực tế tại Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh, ông Nguyễn Văn Dự, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục LLCT. Đây, được coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhờ đó, công tác giáo dục LLCT trong toàn Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm nghiêm túc, khoa học và hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giáo dục LLCT là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối nói riêng, các cơ quan, đơn vị nói chung tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời, hiệu quả. “Đảng ủy chú trọng tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt" tạo lan tỏa tích cực trong xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nghiêm khắc xử lý, không có vùng cấm đối với các vi phạm của cán bộ, đảng viên. Việc học tập chỉ thị, nghị quyết sẽ được tổ chức trực tuyến, nghiên cứu, thí điểm áp dụng công nghệ vào đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên ngay tại lớp học sẽ được Đảng ủy chú trọng”, ông Dự thông tin.

Giáo dục LLCT cho thế hệ trẻ

Còn theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Văn Kỳ thì cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục LLCT cả về chương trình, giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy trong hệ thống các trường, trung tâm chính trị và hệ thống giáo dục quốc dân. Theo ông Kỳ, các trường cần xây dựng chương trình, nội dung đào tạo LLCT phù hợp với đối tượng và cấp học, có tính liên thông để khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp, chưa bám sát thực tiễn, gắn với  nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. “Việc giáo dục LLCT cho thế hệ trẻ cần được quan tâm, với nhiều hình thức, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Ðảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và với chế độ cần được quan tâm”, ông Kỳ lưu ý.

Theo bà Nguyễn Thị Liễu, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, mỗi giảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về đẩy mạnh tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong quá trình dạy, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để bài giảng phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, lôi cuốn người học.

Hoàng Hoài

2,060
Viết bình luận mới