Phát biểu Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 03 năm thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cập nhật ngày: 22/10/2021 | 14:00 GMT+7

Báo Đắk Nông Điện tử trân trọng giới thiệu bài phát biểu Kết luận bế mạc Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4-NQ/TW (khóa XII) và 3 năm thực hiện Đề án số 05–ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị  cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải thường xuyên quán triệt, nhận thức một cách sâu sắc và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sau thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, thẳng thắn trong trao đổi, thảo luận, chúng ta đã hoàn thành nội dung Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và 03 năm triển khai thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua nghe 2 báo cáo sơ kết và các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội nghị, với những trao đổi, đánh giá, đề xuất trên tinh thần phê bình và tự phê bình cao, nhìn thẳng vào thực tế, có đủ cơ sở để khẳng định: với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 3 năm thực hiện Đề án 05, nhìn tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trước hết, có thể thấy toàn Đảng bộ đã rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Không chỉ xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ đã nghiên cứu và ban hành Đề án với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hết sức trọng tâm, cụ thể, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ. Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định, quy chế nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Quy định số 09-QĐ/TU cụ thể hóa 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (Khóa XII) thành 85 biểu hiện cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng dễ nhận diện.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường hơn; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được chú trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Những đổi mới trong bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt; khẳng định hiệu quả hoạt động, sự cần thiết của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Thứ ba, việc tổ chức thực hiện nhóm nhiệm vụ “nhận diện, xác định các giải pháp đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhóm nhiệm vụ trung tâm của Đề án 05 đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức quan trọng. Với sự hướng dẫn, giám sát của tổ chức đảng, việc từng đảng viên tự giác nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tự giác nhận diện biểu hiện suy thoái của bản thân, từ đó tự giác đề ra, thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa chính là nhân tố chính tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhiều đơn vị trong nhiệm kỳ qua.

Thứ tư, kết quả triển khai nhóm nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng” đã góp phần khẳng định, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm gương mẫu của đảng viên đối với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh được nâng lên.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, thực hiện quyết liệt, đồng bộ; các quy định của Trung ương về công tác cán bộ từng bước được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của địa phương; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, bước đầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên; đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực hiện quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, với quyết tâm chính trị rất cao; việc xử lý cán bộ vi phạm nghiêm minh, cả đương chức hay đã nghỉ hưu, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Thứ sáu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã từng bước chủ động hơn trong thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp ủy đảng đã coi trọng hơn sự giám sát của nhân dân, báo chí, dư luận, mở rộng dân chủ trong tổ chức đảng, bộ máy nhà nước và ngoài xã hội.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII, mà trọng tâm là thực hiện Đề án 05 đã có tác động tích cực đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, từng đảng viên; góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Đề án 05 vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực sự sâu sát trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Đề án, dẫn đến việc ban hành kế hoạch còn hình thức, tổ chức thực hiện không sát thực tế. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu chưa tự giác, chưa gương mẫu thực hiện; chưa có quyết tâm, biện pháp đủ mạnh để làm chuyển biến tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình dẫn đến chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt cấp ủy một số tổ chức đảng chưa cao.

Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Còn lúng túng trong nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, nhất là biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Dẫn đến việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức. Một số cán bộ, đảng viên còn né tránh, mơ hồ, thậm chí có lời nói, việc làm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở một số địa phương, đơn vị chưa gắn với thực hiện Nghị quyết, Đề án.

Quan điểm chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để cảnh  báo, phòng ngừa vi phạm trước được thực hiện chưa tốt. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý một số trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chưa nghiêm.

Việc phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa thường xuyên; việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên một số nơi còn thiếu quan tâm.

Thưa các đồng chí!

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Với quan điểm “Kiên quyết, kiên trì thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định công tác tư tưởng là nền tảng công tác tổ chức cán bộ là động lực; công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm.”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới là “phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, yêu cầu cấp ủy các cấp cần quán triệt và thống nhất quan điểm: khẳng định sự cần thiết tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là tiếp tục triển khai Đề án 05, trên cơ sở bổ sung các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương sau Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã trình bày tại Hội nghị. Trong quá trình tổ chức thực hiện yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp chú ý một số nội dung sau:

Một là, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp phải thường xuyên quán triệt, nhận thức một cách sâu sắc và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải xác định làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác tư tưởng chính trị, chính là tiền đề, nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Hai là, quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm công tác xây dựng Đảng đã nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh là: Xác định công tác tư tưởng là nền tảng; công tác tổ chức cán bộ là động lực;  công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, để ra các giải pháp cụ thể để thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giai đoạn 02 của Đề án 05 sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; lượng hóa mục tiêu để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

Ba là, tại Hội nghị lần thứ 4, khóa XIII, Trung ương đã đặt ra yêu cầu mới là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị, phạm vi thực hiện không chỉ đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên mà còn là cả các cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và thành viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức này.”, do đó, việc thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 05 sẽ mở rộng đối tượng đến cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Bốn là, kiên trì thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp “Nhận diện, xác định các giải pháp đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”. Việc nhận diện các biểu hiện cần đấu tranh, ngăn ngừa và xây dựng kế hoạch cam kết rèn luyện, sửa chữa phải gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, và cần được triển khai ngay trong năm nay. Từ năm 2022, phải thực hiện đúng giải pháp đã xác định trong Đề án 05 xem xét kết quả thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, xếp loại đảng viên cuối năm và đánh giá khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ”.

Năm là, tăng cường giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đề án 05 đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói, việc làm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để ngăn chặn từ xa, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và việc khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động  tiến công, đấu tranh, kiên quyết, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vi phạm những điều đảng viên không được làm; không để sự việc kéo dài, né tránh, “đùn đẩy”

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn liền với phòng chống tiêu cực, với nội dung chính là phòng chống suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Chú trọng quán triệt nội dung tiêu cực được bổ sung trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. .

Sáu là, Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Thường xuyên tiếp dân, đối thoại với nhân dân, tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do nhân dân phát hiện, phản ánh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý tại Hội nghị; trên cơ sở Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kết luận cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, với trọng tâm là triển khai giai đoạn 02 của Đề án 05.

Kính thưa Hội nghị!

Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành ý chí, quyết tâm chính trị cao nhất của từng đảng viên trong toàn Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu làm trước và phải làm thực chất, thật sự nghiêm túc.

 Toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông quyết tâm tổ chức thực hiện bằng được mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tạo được sự chuyển biến rõ rệt thể hiện trong lối sống, hành động, việc làm của từng cán bộ, đảng viên. Tạo nền tảng, động lực cho nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương.”, xây dựng Đảng bộ tỉnh Đắk Nông thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

974
Viết bình luận mới