Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 24/05/2022 | 09:49 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 53 triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân trong hình hình mới.

Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại Nhân dân. Đồng thời, kế hoạch phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền trong công tác đối ngoại Nhân dân; góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 nghiêm túc, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 12; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác ngoại giao Nhân dân; tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác đối ngoại Nhân dân; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; củng cố, phát triển bộ máy làm công tác đối ngoại Nhân dân.

Bình Minh

1,470
Viết bình luận mới