Thống nhất nhận thức và hành động để đổi mới, tinh gọn bộ máy, biên chế

Cập nhật ngày: 28/07/2022 | 14:15 GMT+7

Sáng 28/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18).

Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh đề nghị thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18

5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết số 18 để chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt cũng như cụ thể hóa, ban hành chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được sự đồng thuận, thống nhất cao của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Đến nay, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng các văn bản triển khai và cơ bản thực hiện được các nội dung công việc được đề ra tại Chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đem lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, cơ bản đã thực hiện xong việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Toàn tỉnh, sắp xếp giảm 82 phòng và tương đương, 125 lãnh đạo cấp phòng và 31 biên chế đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh; giảm được 35 phòng, 78 lãnh đạo cấp phòng trong các chi cục, ban thuộc các cơ quan, đơn vị; thực hiện hợp nhất, sắp xếp giảm được 85 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 174 lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đắk Nông kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối được triển khai thực hiện thí điểm.

 

Toàn tỉnh giảm 76 thôn, tổ dân chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; giảm 245 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và giảm 6.905 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 theo quy định.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, địa phương dự hội nghị

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nghị quyết mới tập trung vào những vấn đề đã rõ, chưa mạnh dạn thực hiện các mô hình thí điểm; thực hiện một số chủ trương thí điểm vẫn còn hạn chế và quá trình thực hiện có một số mô hình đến nay đã dừng, không thực hiện. Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố thực hiện còn chậm; khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước… chưa thật sự có nhiều chuyển biến rõ nét. Quá trình tổ chức thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc do còn có sự chồng chéo giữa các quy định của Trung ương hoặc chưa kịp thời có văn bản, hướng dẫn thực hiện nên hiệu quả chưa cao.

 

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18 tỉnh Đắk Nông kiến nghị với Trung ương về một số nội dung. Cụ thể, Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh chủ trương thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh (do trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ với khối các cơ quan khác,…).

Số lượng cấp phó các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện nghiên cứu, điều chỉnh để đồng bộ, thống nhất với số lượng cấp phó các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

Đề án xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và trình độ đảm bảo theo quy định sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp cần xem xét tính đặc thù của từng ngành, từng địa phương để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, tránh tình trạng cào bằng như hiện nay dẫn đến một số ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung ương ban hành quy định việc liên thông giữa công chức cấp xã với công chức cấp huyện, cấp tỉnh nhằm tạo thuận lợi trong việc luân chuyển tạo nguồn cán bộ giữa các cấp.

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên trao đổi một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18

Phát biểu Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh ghi nhận, biểu dương và khẳng định: việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là việc hết sức khó, nhạy cảm, hệ trọng,  nhưng với quyết tâm chính trị cao, các địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng, cả tỉnh nói chung đã quyết liệt triển khai và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện. Việc thực hiện nghị quyết cơ bản, trúng, đúng, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội.

Cùng với chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng chí Ngô Thanh Danh đề nghị cấp ủy đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh đã đề ra.

Toàn tỉnh tiếp tục bám sát nội dung Chương trình hành động số 26, ngày 8/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 300, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp. Nhất là những nội dung đã được quy định rõ, bảo đảm đủ điều kiện, quy định thì tổ chức thực hiện dứt điểm, đồng bộ.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị căn cứ tinh thần Thông báo số 16, ngày 7/7/2022 của  Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 và trên cơ sở đặc điểm tình hình của mình cũng như yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để báo cáo, đề xuất cụ thể việc thực hiện các mô hình thí điểm.

Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận khi có chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm và thực hiện các chức danh lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đi đôi với đó quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc trong khâu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Qua đó, nâng cao năng lực công tác, chất lượng cơ cấu của đội ngũ, đồng thời làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế đạt hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh,... trong thời gian tới.

 

Tin, ảnh: Phan Tân

8,631
Viết bình luận mới