Tỉnh ủy Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt và đạt 13 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022

Cập nhật ngày: 30/11/2022 | 15:20 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, sau phát biểu khai mạc, Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2023

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt và đạt 13 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó có 7/13 chỉ tiêu vượt. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,54%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 59,81 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.280 tỷ đồng (tăng 14,5% so với năm 2021); thu ngân sách nhà nước ước đạt 3475 tỷ đồng…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Ngành Tuyên giáo tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước, tỉnh; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh… Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, khách quan, minh bạch, dân chủ đúng quy trình, quy định. Việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025– 2030, 2026 – 2031 bảo đảm theo quy định. 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hội nghị tiến hành thảo luận tại tổ

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bảo đảm tiến độ đề ra. Trọng tâm tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ. Đắk Nông đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Các đơn vị, địa phương bám sát chương trình, kế hoạch, kịp thời tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt  nhiều kết quả tích cực, tập trung hướng về cơ sở…

Tuy nhiên, công tác phối hợp ở các ngành, các cấp chính quyền chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là cơ sở còn thiếu, thường xuyên thay đổi, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và định hướng dư luận xã hội ở một số địa phương có thời điểm chưa kịp thời. Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quyết liệt trong chỉ đạo khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại…

Các đại biểu góp ý, thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và phương hướng năm 2023

Theo Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2023, Đắk Nông đề ra mục tiêu phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, tạo động lực thúc đẩy, tiền đề vững chắc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đắk Nông tiếp tục  thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tăng cường củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Dự thảo Nghị quyết đề ra 13 nhóm chỉ tiêu và các nhiệm vụ, nhóm giải pháp quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023.

Hội nghị cũng đã được nghe trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023…

Sau khi nghe các báo cáo, Hội nghị chia tổ thảo luận.

Theo chương trình, chiều 30/11 và sáng 1/12, Hội nghị tiếp tục thảo luận tại tổ, hội trường, tiến hành chất vấn trong Đảng và bế mạc.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

1,340
Viết bình luận mới