Chuyển đổi số bắt đầu từ nhận thức

Cập nhật ngày: 17/11/2021 | 08:50 GMT+7

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, ngành, địa phương năm 2020. Theo kết quả xếp hạng, tỉnh Đắk Nông đứng thứ 54 toàn quốc trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, các chỉ số thành phần bao gồm: Chính quyền số, Đắk Nông xếp thứ 60, kinh tế số xếp thứ 50 và xã hội số xếp thứ 30.

Đây là lần đầu tiên các chỉ số chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số, đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số của các tỉnh, thành phố là để tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của chính mình, nhưng cũng là cơ sở để so sánh với tỉnh, thành phố khác xem mình đi đúng hướng chưa, đi với tốc độ nào trên chặng đường chuyển đổi số. Thứ hạng chuyển đổi số là căn cứ để chính quyền các địa phương ban hành thêm các chính sách nhằm tạo điều kiện cho chuyển đổi số sâu rộng, hiệu quả hơn.

Có thể nói, kết quả mà tỉnh đạt được là sự ghi nhận, phản ánh những nỗ lực chỉ đạo, điều hành thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thời gian qua. Tuy nhiên, một vấn đề lớn về mặt nhận thức tồn tại hiện nay là không ít người cho rằng, chuyển đổi số là một khái niệm trừu tượng, xa vời không thiết thực với bản thân. Thậm chí, một số ý kiến nêu rõ, đây là việc của cơ quan công quyền chứ không phải của cá nhân. Thế nhưng thực tế cho thấy, chúng ta đã và đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục... mà chưa ý thức được những gì đang diễn ra chính là biểu hiện cụ thể của thực hiện chuyển đổi số. Nói như thế để thấy, chuyển đổi số không phải một khái niệm xa vời, mơ hồ. Nhưng để tiến tới các mục tiêu mà Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra, việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mỗi người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số vẫn cần triển khai ngay những giải pháp cụ thể. Cách tuyên truyền thuyết phục nhất vẫn chính là việc nêu gương của các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế; quản lý xã hội; xây dựng chính quyền điện tử; phát triển y tế - giáo dục; nâng cao năng suất lao động,... nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mới đây, ngày 1/11, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 09 về chuyển đổi số. Mục tiêu nghị quyết đặt ra phấn đấu từ năm 2025, chuyển đổi số cơ bản các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh, xây dựng chính quyền số, doanh nghiệp số và xã hội số. Chỉ số chuyển đổi số đạt nhóm trung bình của cả nước. Đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Chính phủ trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá trong cả nước về chuyển đổi số.

Cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi số trên địa bàn đã có. Vấn đề ở chỗ hiện nay là nhận thức, hành động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đối với chuyển đổi số một cách đồng nhất, quyết liệt và hành động để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đúng như tinh thần chỉ đạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy đề ra.

Bình Minh

6,141
Viết bình luận mới