• Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch
  • 08:47 06/07/2021
  • Chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành là âm mưu nguy hiểm, xảo quyệt với các thủ đoạn, hình thức rất đa dạng. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, cơ quan, ban ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu các thế lực thù địch.