Ðắk Nông phấn đấu đưa tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 23% trong GRDP

Cập nhật ngày: 20/09/2022 | 08:41 GMT+7

Đây là mục tiêu của kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành.

Theo mục tiêu của kế hoạch đề ra thì đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp của Đắk Nông trong GRDP chiếm 16,74%.

Đến năm 2030, tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP chiếm 23%; xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. Công nghiệp của tỉnh thuộc nhóm phát triển mạnh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến bô xít - nhôm của Việt Nam.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: nâng cao hiệu quả công tác điều hành, hoàn thiện, xây dựng mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và sớm trở thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến bô xít - nhôm của Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp.

Bình Minh

2,936
Viết bình luận mới