Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3% trở lên

Cập nhật ngày: 22/02/2022 | 09:32 GMT+7

Đây là một trong các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đề ra phấn đấu thực hiện.

Nghị quyết đề ra là phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 nhằm hướng đến và góp phần đạt được mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đề ra, đưa Đắk Nông “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể đề ra bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo. Nghị quyết yêu cầu xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, hỗ trợ các điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống để giải quyết thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nghị quyết cũng chú trọng huy động tối đa nguồn lực giảm nghèo tại các địa bàn trọng điểm, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững.

B.M

4,594
Viết bình luận mới