• Cuốn sách góp phần hoạch định chính sách ở Tây Nguyên
  • 08:18 21/10/2022
  • Cuốn sách “Di cư của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 2015” của TS. Nguyễn Duy Thụy do NXB Khoa học xã hội phát hành. Đây là một công trình nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về quá trình di dân của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên.
  • Di tích lịch sử văn hóa Tây Nguyên
  • 09:06 14/10/2022
  • Tây Nguyên là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; có nhiều thế mạnh, tiềm năng đã và đang được khai thác phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Thêm kiến thức về múa dân gian của người Mạ
  • 08:32 07/10/2022
  • Cuốn sách "Múa dân gian các tộc người Mạ, Chơro, Xtiêng vùng Đông Nam Bộ” của tác giả Nguyễn Thành Đức do NXB Văn hóa dân tộc phát hành cung cấp cho người đọc nhiều tư liệu điền dã mới, tập hợp các nhận định múa có giá trị, phân tích xã hội tộc người về múa có nhiều lý thú và bổ ích, phù hợp với xu thế thời đại, với đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp sưu tầm nghiên cứu múa dân gian dân tộc Việt Nam…