Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu đòi xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin

Cập nhật ngày: 14/08/2019 | 09:36 GMT+7

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ăngghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX xuất phát từ thực tiễn phong trào đấu tranh đang phát triển mạnh mẽ của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, đòi hỏi phải có một lý luận khoa học hướng dẫn.

Mác và Ăngghen đã vận dụng và kế thừa có phê phán các tư tưởng tiên tiến của lịch sử nhân loại trước đó để xây dựng nên học thuyết cách mạng đáp ứng yêu cầu của thời đại. Lênin chỉ rõ: “Toàn bộ thiên tài của C.Mác chính là ở chỗ ông đã giải đáp được những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của nhân loại nêu ra...”. Lênin đã ra sức bảo vệ lý luận C.Mác, phê phán không khoan nhượng với mọi loại kẻ thù tư tưởng xét lại và cơ hội; đồng thời, chú trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân thế giới, dựa trên những kết quả mới của khoa học, bổ sung, phát triển cơ sở lý luận của C.Mác với tinh thần biện chứng duy vật.

 

Chân lý sáng ngời của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Ảnh tư liệu

Với mục tiêu hòng đánh sập nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng ta, thủ đoạn chủ yếu của các thế lực thù địch là tập trung công kích vào các vấn đề cơ bản thuộc hình thái kinh tế - xã hội, phương thức sản xuất, động lực phát triển xã hội, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, phương pháp tư duy và phương pháp cách mạng... Thủ đoạn mới hiện nay của các thế lực thù địch là đánh tráo khái niệm, thay thế các khái niệm nhằm "vẽ" ra sự đối lập C.Mác với V.I. Lênin; thổi phồng một cách cực đoan tư tưởng Hồ Chí Minh... cốt phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế thời gian qua cho thấy, các thế lực thù địch đã đánh lừa được không ít người, đã có không ít loại ý kiến theo đuôi và phụ họa của những kẻ non kém về chính trị, bạc nhược về tư tưởng. 

Không dừng ở đó, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện các chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, nhất là lợi dụng việc Đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; công kích Đảng, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, chúng cho “ra lò” những cuốn sách, tờ báo, tờ rơi, những “tâm thư”, “giác thư”, “thư ngỏ”, “tuyên cáo”, công khai nói rõ điều đó, kêu gọi giải tán Đảng, xóa Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013…

Nhưng nhìn vào thực tiễn Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là những thành tựu mà chúng ta đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh…, đến nay, Việt Nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình của thế giới. Quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. GDP năm 2018 đạt 5.535,3 ngàn tỷ đồng, gấp 2 lần quy mô GDP năm 2011. GDP bình quân đầu người năm 2018 ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; bộ mặt đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… đã minh chứng cho con đường mà Đảng, Nhân dân và cả dân tộc ta đã lựa chọn.

Bây giờ và cả sau này, các thế lực thù địch hiển nhiên vẫn không ngừng từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm mục đích xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta với những thủ đoạn tinh vi, thâm độc và xảo quyệt hơn. Chúng sẽ lợi dụng triệt để sự phát triển của mạng xã hội; đồng thời, khai thác triệt để những yếu kém, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta nhằm gây lung lạc niềm tin trong Nhân dân, khoét sâu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... hòng làm phân tâm, gây hoài nghi trong những người hoạch định chiến lược, bôi nhọ và cuối cùng đánh sập nền tảng chính trị và cơ sở tư tưởng của đường lối chính trị của Đảng - đây là thủ đoạn hết sức thâm độc và gây ra tác hại khôn lường. 

Vì vậy, cuộc đấu tranh giữa Nhân dân ta và các thế lực thù địch tiếp tục là cuộc chiến vô cùng cam go và rất phức tạp, đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”, đòi xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, xét lại tư tưởng Hồ Chí Minh... Điều đó đặt ra cho Đảng ta yêu cầu vừa cấp bách vừa căn bản là tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Lưu Ngân

9,285
Viết bình luận mới