Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 15/05/2019 | 09:16 GMT+7

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35).

Theo nội dung kế hoạch, Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35 cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về triển khai thực hiện nghị quyết, cấp ủy các cấp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là lực lượng được giao nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần định hướng, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đang đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, của tỉnh. Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và các thông tin thời sự quốc tế cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, phát huy vai trò thông tin của báo chí Trung ương, của tỉnh và địa phương góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; qua đó, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tổ chức giáo dục an ninh, quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị và tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Nguyễn Hải

3,806
Viết bình luận mới