Thận trọng trước thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc đường lối chính trị của Đảng

Cập nhật ngày: 30/08/2019 | 11:27 GMT+7

Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam, soi đường cho mọi hành động của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin và sáng lập ra Đảng ta, Người đã để lại “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng để Nhân dân ta giành thắng lợi”…

Nhằm bôi nhọ và hạ thấp thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, thời gian qua, các thế lực thù địch đã cố tình “đổi trắng”, “thay đen”, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược của Nhân dân ta. Chúng cho rằng “thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là sự ăn may”, cuộc chiến tranh Việt Nam (cách gọi của chúng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta) là “không cần thiết”, là “có thể tránh khỏi”; hay, đó là “cuộc chiến in đậm dấu ấn dân tộc”, “cuộc nội chiến giữa một bên là Chính quyền Sài Gòn, được Mỹ và một số nước phương Tây hậu thuẫn và một bên là chính quyền Hà Nội, được Liên Xô, Trung Quốc và nhiều nước XHCN giúp đỡ”… Nhất là đứng trước những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước mà chúng ta đạt được, chúng tập trung công kích, xuyên tạc với luận điệu “thành tựu của đổi mới là do chúng ta (do Đảng, Nhà nước Việt Nam) “tự vẽ lên”, “tự mình khen mình”, chứ thực chất không có thật; và còn đưa ra luận điệu những thành tựu đổi mới nếu có thì cũng “chui vào túi của bọn độc tài”, bọn tham nhũng, tham quan; còn đất nước vẫn trong cảnh nghèo nàn, tụt hậu, đời sống của Nhân dân còn rất khó khăn, người dân nghèo thì không được thụ hưởng...

Để thực hiện được âm mưu thâm độc, mục tiêu xuyên suốt đã đề ra, chúng sử dụng thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc đường lối chính trị của Đảng ta và coi đó là “tử huyệt”. Do đó, các luận điệu thù địch tập trung sức công phá ở nhiều mức độ khác nhau, chủ yếu là tung hỏa mù, đánh lạc hướng, gây nên tình trạng nghi ngờ, mất phương hướng hành động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhẹ dạ, cả tin bị chúng lôi kéo, kích động. Chúng đã dùng đủ mọi chiêu bài, thủ đoạn nhằm phủ nhận tính cách mạng, cơ sở khoa học và bôi nhọ thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam nhằm xuyên tạc và phủ nhận đường lối chính trị của Đảng… Có thể thấy, đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử vì Cách mạng tháng Tám 1945 thành công bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ sức mạnh của khối đại đoàn kết và truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử và khi thời cơ đến, đã bùng lên mạnh mẽ đấu tranh giành chính quyền cách mạng. Và các quốc gia tiến bộ trên thế giới (ngay cả những chính khách, tướng lĩnh Mỹ từng trực tiếp tham gia cuộc chiến đó) khi nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đã ghi nhận, đó chính là biểu tượng của tinh thần quả cảm, không chịu khuất phục của phẩm giá con người…

Tuy nhiên, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong 89 năm qua đã dẫn dắt dân tộc ta “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên trung của lớp lớp các thế hệ cách mạng và Nhân dân Việt Nam một lòng đi theo Đảng, đã khẳng định chắc chắn rằng, những thành tựu đất nước đạt được qua hơn 30 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại, hội nhập quốc tế… Nhất là, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được kết quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Hiện nay, thủ đoạn chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch là bài xích, ra sức cổ xúy “đa nguyên chính trị”, đòi “tam quyền phân lập”… đồng thời, chúng ra sức tán dương các “khuyến nghị” nhằm phát triển “xã hội dân sự”; đặc biệt, chúng đã lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và các luật, đặc biệt là Dự thảo luật Đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phòng - Phú Quốc… nhằm làm sai lệch những vấn đề cơ bản nhất về chế độ sở hữu, về quyền con người, quyền dân tộc... của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng thủ đoạn chia rẽ, mua chuộc đội ngũ các nhà chính trị hoạch định đường lối non kém về chính trị; thiếu bản lĩnh, ý chí cách mạng… Chúng cho rằng, đánh vào cán bộ, vào cái gốc của mọi công việc - là con đường ngắn nhất để chuyển hóa chế độ ta, vì thế, chúng đã triệt để lợi dụng vấn đề “lợi ích nhóm”, các “nhóm lợi ích” và dùng mọi giọng điệu để bôi nhọ, khoét sâu những vấn đề này nhằm phân hóa từ trong nội bộ Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược tạo sự phân hóa giữa các thành phần cán bộ trong hệ thống chính trị của chúng ta.

 

Trong điều kiện hiện nay, đứng trước sự chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn luôn thận trọng, kiên quyết một lòng, tự giác rèn luyện tầm nhìn chính trị chiến lược, trung thành với lý tưởng, thực hiện nghiêm kỷ luật, tự mình trong sạch làm gương trước Nhân dân, trước cấp dưới về cả lời nói, công việc, về chính trị và đạo đức... trong thực thi đường lối của Đảng, luôn vì lợi ích tối cao của Nhân dân, lợi ích của dân tộc và của Đảng. Tuyệt đối tin tưởng vào con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng ta đi và rằng chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi trở lực như 89 năm qua, tiếp tục tiến lên, nhịp bước cùng thời đại.

Lưu Ngân

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Glong

7,975
Viết bình luận mới