Xây dựng đội ngũ thanh niên phát triển toàn diện

Cập nhật ngày: 25/04/2022 | 10:26 GMT+7

Xác định thanh niên là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030 để trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa IV xem xét, thông qua.

Công tác thanh niên được quan tâm

Thống kê, toàn tỉnh có trên 176.000 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 28% dân số. Trong đó, thanh niên thành thị gần 29.000 người và thanh niên ở nông thôn gần 150.000 người.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2012-2020, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, với việc các mục tiêu đặt ra cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thanh niên được chú trọng giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội.

Trong cả giai đoạn, Sở Tư pháp đã tổ chức được hơn 200 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở cho hơn 17.000 lượt thanh niên tham dự; đồng thời biên soạn phát hành hàng trăm ngàn tờ rơi, tờ gấp pháp luật các loại và tổ chức hơn 38 lớp tập huấn nghiệp vụ và kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Mục tiêu đến 2030 có 100% học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp

Các cấp chính quyền tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức các cấp tỉnh, huyện, xã trực tiếp tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên được trang bị các kỹ năng, phương pháp trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên cũng như kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình dự án, đề án về thanh niên và công tác thanh niên.

Riêng về giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mỗi năm, tỉnh đã đào tạo, giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 3.100 thanh niên để thích ứng hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế. Công tác đào tạo nghề ngày càng được chú trọng về chất lượng, đồng thời gắn với mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Thanh niên phải được quan tâm cả về trí và lực

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được giai đoạn 2012-2020, trên cơ sở chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2030 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

Theo dự thảo nghị quyết, mục tiêu chung là đến năm 2030, thanh niên cơ bản phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm, có văn hóa sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến.

Việc phát triển thanh niên được tập trung theo hướng dần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm

Dự thảo nghị quyết cũng tập trung các mục tiêu như phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến tới hình thành thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục truyền thống và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, quê hương, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh". Thanh niên được giáo dục, nâng cao kiến thức kỹ năng, có thêm nhiều điều kiện để bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu đổi mới và sáng tạo.

Toàn tỉnh phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu như:  80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ THCS; 15% thanh niên được ứng dụng triển khai ý tưởng, sáng tạo công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống.

Tại phiên họp thường kỳ mới đây của Thường trực HĐND tỉnh khi xem xét các nội dung của dự thảo Nghị quyết phát triển thanh nhiên giai đoạn 2022-2030, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, tích cực trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với xu hướng phát triển hiện nay, thanh niên cần phải được quan tâm cả về trí và lực, được tạo môi trường để phát huy, thể hiện và cống hiến.

Các mục tiêu hướng đến trong công tác phát triển thanh niên giai đoạn mới phải bám sát thực tiễn, chỉ tiêu đưa ra cần hợp lý, thống nhất. Nếu được HĐND tỉnh thông qua, các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lồng ghép tốt trong các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”. 

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

1,609
Viết bình luận mới