Cấp độ dịch ở tỉnh Đắk Nông từ ngày 22/4/2022 đến khi có thông báo mới

Cập nhật ngày: 22/04/2022 | 11:30 GMT+7

Căn cứ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông từ ngày 22/4/2022 cho đến khi có thông báo mới như sau.

 

Thông báo này thay thế cho các thông báo trước đây về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được ban hành theo Quyết định số 400/QĐ-UBND, ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông trên địa bàn phụ trách.

P.V

3,049
Viết bình luận mới